fbpx
Web- en marketingbureau in België

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Doel

Het doel van deze algemene verkoopsvoorwaarden is het vastleggen van de rechten en plichten van het webmarketingbureau VC Webdesign. opgenomen onder de volgende gegevens;

BTW: BE1006459132

Adres : Mechelsesteenweg 7/001, 1800 Vilvoorde 

Mail: info@weblabs.be

Artikel 2 – Prijzen en omvang van de dienstverlening

Alle prijzen zijn exclusief belastingen.
De prijzen en termijnen zijn één maand geldig vanaf de datum van afgifte van de offerte. Zij zijn vast en kunnen niet worden herzien wanneer de bestelling tijdens deze maand wordt geplaatst.
De dienst omvat alles wat uitdrukkelijk wordt vermeld.
Voor elke dienst die niet in het voorstel is opgenomen, wordt een bijkomende gratis prijsopgave gemaakt.
De door de klant gevraagde correcties zijn niet onbeperkt, alleen die welke in de bestelbon zijn opgenomen worden uitgevoerd, elke bijkomende correctie wordt per uur gefactureerd op basis van 30€ HT per uur.

Artikel 3 – Betalingsvoorwaarden

Betalingstermijn: 30 dagen na ontvangst van de factuur, voorschotten in contanten.
Elke vertraging in de betaling vanaf de 31e dag na de uitreiking van de factuur geeft aanleiding tot boetes voor laattijdige betaling, berekend volgens de geldende wettelijke regels. De boete voor betalingsachterstand is gelijk aan de rentevoet die de Europese Centrale Bank voor haar meest recente herfinancieringsoperatie hanteert, vermeerderd met 5 punten.

De ontwikkeling begint met de ontvangst van het voorschot.

Artikel 4 – Levering van modellen en werkdocumenten

Tenzij anders bepaald, worden de tussentijdse werkdocumenten en mock-ups door het agentschap aan de opdrachtgever geleverd
persoonlijk op papier tijdens een werkbespreking, per whatsapp
of per e-mail verzonden.

Artikel 5 – Auteursrechten en commerciële vermeldingen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de klant, behoudt het agentschap zich het recht voor om in de productie een commerciële vermelding op te nemen die duidelijk zijn bijdrage vermeldt, in de vorm van een vermelding zoals: “Productie: Weblabs.be” of “Design: Weblabs.be”.

Artikel 6 – Eigendom van de productie

De totaliteit van de productie, onderwerp van deze bestelling, blijft de volledige en exclusieve eigendom van het agentschap zolang de facturen van het agentschap niet volledig betaald zijn door de klantvennootschap, ten belope van het totale bedrag van de bestelling en de eventuele wijzigingen die in de loop van de dienstverlening worden aangebracht.
Dienovereenkomstig wordt de opdrachtgever de feitelijke eigenaar van de productie vanaf de definitieve betaling en vereffening van alle facturen voor de duur van de verworven en in de opdracht gespecificeerde rechten. De productiedossiers en de bronnen blijven ter beschikking van het agentschap maar zijn volledig eigendom van de klant, enkel het afgewerkte product wordt naar de klant gestuurd. Indien de klant over de bronnen van de documenten wenst te beschikken, moet een eenvoudige aanvraag worden gedaan.

Artikel 7 – Verantwoordelijkheid en eigendom van de inhoud

De klantonderneming, vertegenwoordigd door de ondertekenaar van deze bestelling, erkent en neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de keuzes die worden gemaakt met betrekking tot de tekstuele en iconografische inhoud van de door het Agentschap geleverde productie.
Het Agentschap kan niet aansprakelijk worden gesteld zodra de factuur per e-mail of op papier door de klantonderneming of -organisatie is gevalideerd.

De klant erkent dat hij volledig verantwoordelijk is voor zijn keuzes in alle inhoud die hij aan het Agentschap voorlegt, verstrekt of vraagt voor de uitvoering van de dienst. Het Agentschap kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze inhoud niet vrij van rechten is of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde. De opdrachtgever garandeert het Agentschap in dit verband alle veroordelingen, kosten en vergoedingen te dragen die het Agentschap in rekening worden gebracht of die het moet betalen om zich te verdedigen wegens het in gebreke blijven van de opdrachtgever.
De opdrachtgever, vertegenwoordigd door de ondertekenaar van deze opdracht, erkent kennis te hebben genomen van de waarschuwingen van de wettelijke vertegenwoordigers van het Agentschap met betrekking tot de wettelijke bepalingen inzake intellectuele eigendom en de sancties die kunnen worden opgelegd in geval van schending.

Artikel 8 – Recht op publiciteit

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende verklaring van de opdrachtgever, die per brief met ontvangstbewijs wordt meegedeeld, behoudt het agentschap zich het recht voor zijn werk voor de opdrachtgever als referentie te vermelden in het kader van zijn commerciële prospectie, externe communicatie en reclame.
De opdrachtgever, vertegenwoordigd door de ondertekenaar van deze opdracht, machtigt het agentschap via zijn wettelijke en commerciële vertegenwoordigers om de productie te gebruiken voor louter demonstratieve doeleinden. Deze toestemming strekt zich meer bepaald uit tot de elementen waaruit de productie bestaat, met inbegrip, zonder beperking, van de openbare presentatie van de volgende inhoud: tekstuele inhoud, iconografische inhoud of beide.

Artikel 9 – Overmacht

Het Agentschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving van een termijn als gevolg van een toevallige gebeurtenis of overmacht, zoals met name een handeling van een burgerlijke of militaire overheid, staking, brand, overstroming, waterschade, storm en bliksem, ongeval, oproer, aanslag, niet-levering van documenten voor de vervaardiging of ingebruikneming van het product, elke gebeurtenis die aan een derde kan worden toegeschreven, of elke andere omstandigheid met een externe oorzaak waardoor het Agentschap, rechtstreeks of via een derde, zijn verplichtingen niet kan nakomen.

Artikel 10 – Bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en de uitvoering van deze algemene verkoopsvoorwaarden is onderworpen aan het Belgische recht. Bij gebreke van een minnelijke schikking is uitsluitend de Rechtbank van Koophandel bevoegd voor elk geschil betreffende de interpretatie en uitvoering van een overeenkomst en de gevolgen ervan.

Artikel 11 – Minimale Duur en Eigendomsoverdracht

Elke dienstverlening die onder een contract met een maandelijkse facturering valt, zal onderworpen zijn aan een minimale verbintenisperiode van zes (6) maanden vanaf de datum van de eerste betaling door de klant. In geval van beëindiging van het contract door de klant vóór het verstrijken van deze minimale verbintenisperiode van zes maanden, blijven de ontwikkelde website en alle werkzaamheden uitgevoerd tot aan de datum van beëindiging exclusief eigendom van “Weblabs”.

Na het verstrijken van de minimale verbintenisperiode van zes maanden, wordt het volledige en onvoorwaardelijke eigendom van de creaties en ontwikkelingen uitgevoerd onder het contract, inclusief de website, automatisch overgedragen aan de klant, zonder dat verdere actie van “Weblabs” of de klant noodzakelijk is.